Rủ bạn trai qua nhà học chung và cái kết sướng bím Hikaru Ayami