Đang đi leo núi thì gặp cơn mưa và cuộc gặp gỡ định mệnh Alyssia Kent