Căn phòng đơn sơ nhưng chứa đựng hai trái tim đập chung một nhịp